Algemene voorwaarden

 

Bekijk de algemene voorwaarden hieronder of download de voorwaarden in PDF:

 
DOWNLOAD NU

Astrid Mast

Helpt ambitieuze vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden zich zo te kleden dat geen klant meer om ze heen kan en hun omzet verdubbelt. In kleding die zo bij ze past waardoor ze zich prettig en mooi voelen, dat uitdragen en zo hun ideale klanten aantrekken en verder groeien met hun bedrijf.

OVER ASTRID

Algemene voorwaarden

 
Studio Colour Me is gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08078658

 

Artikel 1: Algemeen

Studio Colour Me adviseert en begeleidt ondernemers bij zijn of haar kledingkeuze door het verzorgen van workshops, events, groepsprogramma’s en presentaties. Daarnaast biedt Studio Colour Me individuele programma’s zoals de VIP-dag.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming tussen Studio Colour Me en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. Nadere afspraken en toezeggingen binden Studio Colour Me alleen indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.3. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid, uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever uit.

 

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Colour Me zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Studio Colour Me de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4: Annulering

4.1. Een opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de afgesproken (start) datum is Studio Colour Me gerechtigd

10% van het offertebedrag als annuleringskosten in rekening te brengen.

4.2. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande (start)datum door of namens de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te voldoen.

4.3. Studio Colour Me heeft het recht zonder opgave van redenen een Overeenkomst te annuleren in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig door deze aan Studio Colour Me betaalde bedrag. Studio Colour Me is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.

4.4. De opdrachtgever kan kosteloos de geplande (start)datum eenmalig verzetten mits dit uiterlijk twee weken voor aanvang van deze datum geschied.

4.5. In alle overige gevallen worden, bij een verzoek om de geplande afspraak te verzetten, door Studio Colour Me extra kosten in rekening gebracht, zijnde 10% van het offertebedrag.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1. Studio Colour Me is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Studio Colour Me in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Studio Colour Me is vereist.

6.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

6.3. De vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever eveneens gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7: Klacht

7.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient binnen zeven (7) werkdagen na de uitvoering van de werkzaamheden of verzending van de factuur te worden gemeld.

7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Studio Colour Me verplicht zich de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Studio Colour Me aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van de opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van Studio Colour Me is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan Studio Colour Me verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Studio Colour Me gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de met Studio Colour Me gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

Download GRATIS mijn e-book de eerste VIJF tips uit De Stijlbijbel. Hoe je  jezelf als onvergetelijke personal brand positioneert en structureel klanten aantrekt waar je blij van wordt!

vijf tips
dit veld niet invullen s.v.p.

Privacy waarborg: we verstekken je gegevens nooit aan derden.